Umelecké diela v dejepise

Uverejnené pred 3 rokmi

Webinár a praktické workshopy pre učiteľov sú zamerané na možnosti práce s umeleckými dielami v rámci výučby dejepisu.

Metodický seminár zameraný na využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu je vedený v spolupráci s pražským Ústavom pre štúdium totalitných režimov, ktorý sa venuje sprostredkovaniu dejepisných tém z obdobia totality učiteľom, žiakom i verejnosti v rôznych formách. Organizuje semináre pre učiteľov, prednášky pre školy a verejnosť či výstavy. 

Období stalinismu je dlouhodobě vnímáno jako tragické období československých dějin charakterizované státní represí. Pro důsledné pochopení dynamiky společenských změn je však potřeba věnovat pozornost také historickým pramenům dokládajícím snahu komunistické strany získat pro svou politiku veřejnou podporu. Tento postup není vyhrazen pouze profesionálním historikům, naopak představuje velký přínos pro školní výuku jak v oblasti předávání znalostí o minulosti, tak v oblasti osvojování si kompetencí. Dopřejme žákům zážitek vlastního autentického zkoumání pozůstatků moderních dějin. Seminář nabídne paletu námětů jak o stalinismu vyučovat skrze přístupy badatelské výuky zprostředkované aplikací Historylab. Při správném kladení otázek mohou i relikty propagandy, jejíž pravdivost byla dávno zpochybněna, posunout historické vědomí žáků o hodný kus kupředu.

Na webinár je potrebné sa prihlásiť tu: REGISTRÁCIA PEDAGÓGOV.

Na stretnutí sú odprezentované rôzne metódy práce s dejepisnými témami, ktoré budú mať účastníci tiež možnosť si vyskúšať v rámci 3 paralelných workshopov:

Workshopy

Využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu

16. 4. 2021 o 14:30 hod

Co tomu říkáte, pane? Analýza obrazového pramene s pomocí technik dramatické výchovy, 90 min. / 10 - 20 účastníků

Workshop se zaměří na analýzu obrazového pramene v on-line prostředí tak, aby byly funkčně využity i aktivizační techniky dramatické výchovy. Základem bude práce s fotografií a souvisejícím výtvarným dílem – velkoplošným obrazem Díkuvzdání českého a slovenskému lidu generalissimu Stalinovi. Účastníci workshopu budou pracovat samostatně i ve skupinách. Po výukových aktivitách bude následovat krátká diskuse účastníků s lektorkou o zvoleném způsobu práce.

Workshop bude viesť Iva Vachková, ktorá pôsobí ako vedúca lektorského oddelenia v Múzeu hlavného mesta Praha. Venuje sa vzdelávaniu učiteľov dejepisu, vedie kurzy dramatickej výchovy pre učiteľov a sprostredkováva, ako touto metódou podávať obsah na vyučovaní. 


Co říkali o obraze? / 90 min. / 10 - 15 účastníků

V roce 1952 byl na pražské výstavě umění opěvující československo-sovětské bratrství vystaven obraz, jehož monumentální rozměry berou dech. Malba na ploše téměř 72 m2 zobrazovala československý lid vzdávající hold Stalinovi. Jednalo se o tak zjevný výsledek kultu osobnosti, že jej sama KSČ nedlouho po diktátorově smrti zavrhla. Mohl by takový historický pramen být základem výuky o československém stalinismu? Během práce ve workshopu se pokusíme tento obraz analyzovat takovým způsobem, který by byl přístupný i žákům základní školy a zároveň rozvíjel jejich historické myšlení. Netradiční, zasuté či zavržené idoly mohou být ideálním oknem do minulosti. Zvláště pokud jejich zkoumání probíhá v dobře vybavené virtuální laboratoři HistoryLab.cz .

Workshop bude vedený Ústavom pre štúdium totalitných režimov, ktorý sa venuje sprostredkovaniu dejepisných tém z obdobia totality učiteľom, žiakom i verejnosti v rôznych formách. Ústav organizuje semináre pre učiteľov, prednášky pre školy a verejnosť či výstavy. 


Lepšia skutočnosť / 90 minút, 20 účastníkov

K téme umenia a kultúry obdobia stalinizmu sú pripravené pracovné listy pre žiakov a metodický list pre pedagógov. Na workshope si priblížime možnosti, ako s týmito materiálmi pracovať, aby boli čo najviac využiteľné pre potreby výučby. Vyskúšame si aktivity zamerané na priblíženie a porozumenie príčinám, dôsledkom i metódam vytvárania pozitívnej cenzúry. Pri práci s obrazovým aj textovým materiálom budeme skúmať, ako je možné dosiahnuť zmenený pohľad na skutočnosť. Na základe vlastnej skúsenosti so zadaniami spoločne analyzujeme ich metodické východiská, postupy a ciele a budeme diskutovať o ďalších možnostiach a presahoch, ktoré môžu do triedy priniesť.

Workshop pripravilo Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG, ktoré sa dlhodobo venuje sprostredkovaniu rôznych tém prostredníctvom práce so zbierkami a aktuálnymi výstavami s presahom do ďalších oblastí. 


Záznam z webináru si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli:

https://www.youtube.com/watch?v=Tboa4OrIdsM


METODICKÝ LIST PRE PEDAGÓGOV

Pred 3 rokmi

Do akej miery dokáže človeka ovládať strach a ako s ním pracovala komunistická mašinéria na upevnenie moci? Jaro Valent sa o strachu v komunizme zhovára s historikom Milanom Bártom a psychologičkou Kristínou Buškovou.


Pred 3 rokmi

Ako fungovala komunistická propaganda a ako vplývala na široké masy? Jaro Valent z časopisu Historická revue sa rozpráva s teoretikom filmu Martinom Cielom a historikom Jakubom Šloufom.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.